Serveis 2019-10-01T05:34:36+00:00

ELS NOSTRES SERVEIS

assessoria-fuster-114

El nostre compromís és facilitar als nostres clients el compliment de totes les necessitats i obligacions de la seva relació amb les diferents administracions, defensant els seus interessos.

 • SOCIETATS

 • Declaració censal, altes i baixes a l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
 • Pagaments fraccionats a compte de l’impost de societats
 • Retencions a compte de l’IRPF i per arrendament d’immobles
 • Resums anuals
 • Impost de societats
 • Comptes anuals i informe de gestió
 • Estimacions comptables
 • Impost sobre la renda i patrimoni

 • IVA

 • Confecció, liquidació i impresos d’IVA (trimestrals i resum anual)
 • RENDA I PATRIMONI

 • Confecció, declaració i liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques
 • Confecció, declaració i liquidació de l’impost extraordinari sobre el patrimoni
 • IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

 • Altes d’empreses a la Tresoreria Territorial de la SS.
 • Altes i baixes a la Seguretat Social (Sistema RED)
 • TC – 2 (Sistema RED)
 • TC – 1
 • Contractes laborals
 • Nòmines
 • Informes d’accidents
 • Informes de baixa
 • Liquidacions
 • Acomiadaments
 • Incapacitat laboral
 • Autònoms
 • Empleats/des de la llar
 • Presentació d’altes i baixes IT
 • Retencions d’IRPF
 • Càlcul de costos salarials
 • Inspeccions de treball
 • ERE
 • Estrangeria
 • SOCIETATS

 • Diaris
 • Comptes del major
 • Balanç de sumes i saldos
 • Balanç de situació
 • Amortitzacions
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Confecció dels comptes anuals i informe de gestió
 • Registre de llibres
 • IVA

 • Llibre d’ingressos
 • Llibre de despeses
 • Llibre de béns d’inversió
 • PROFESSIONALS

 • Ingressos
 • Despeses
 • Inversions
 • Constitució de societats
 • Estatuts socials
 • Contractes
 • Convocatòries de juntes
 • Actes de la societat
 • Certificacions
 • Llibre de socis
 • Assessorament de Societats
 • Concurs de Creditors
 • Tramitació d’herències
 • Contractes
 • Reclamacions
 • Incapacitacions
 • Assessorament i consultes
 • Reclamació impagats
 • Accidents de circulació
 • Execucions Hipotecàries
 • Arrendaments Urbans (reclamacions de quantitat, desnonaments, etc.)
 • Matrimonial (divorcis, capitulacions, divisió de cosa comú)
 • Comunitats de Propietaris
 • Lloguers
 • Vida
 • Vehicle
 • Multiriscos
 • Accidents
 • Responsabilitat Civil
 • Protecció Jurídica
 • Riscos Industrials
 • Presentació anual del balanç d’ingressos i despeses a la comunitat (Junta Ordinària)
 • Seguiment d’obres i gestió amb l’Administració d’ajudes i subvencions
 • Finançament sense interessos de les obres
 • Control de cobraments i pagaments
 • Atendre la conservació de la finca
 • Seguiment de sinistres amb la companyia d’assegurances
 • Assessorament legal
 • Atenció personalitzada a les nostres oficines
 • Contractes de lloguer
 • Tramitació de fiances amb l’Incasol
 • Liquidació de taxes
 • Cobrament de rebuts
 • Liquidacions
 • Gestió d’incidències
 • Càlcul i repercussió al llogater de l’IPC anual i altres despeses assimilades
 • BUSQUES IMMOBLE?

 • Àmplia cartera d’immobles en venda i lloguer
 • Acompanyem en tot el procés de la compra o l’arrendament
 • VENS O LLOGUES IMMOBLE?

 • Ampli coneixement del mercat immobiliari a Barcelona
 • Publicitat en la Borsa de Lloguers del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i en els principals portals immobiliaris
 • Assessorem en aspectes jurídics, fiscals i econòmics
 • Anàlisi de solvència dels arrendataris
Presentació anual del balanç d’ingressos i despeses a la comunitat (Junta Ordinària); Seguiment d’obres i gestió amb l’Administració d’ajudes i subvencions; Finançament sense interessos de les obres; Control de cobraments i pagaments; Atendre la conservació de la finca; Seguiment de sinistres amb la companyia d’assegurances; Assessorament legal; Atenció personalitzada a les nostres oficines

GESTIÓ DE
COMUNITATS

Presentació anual del balanç d’ingressos i despeses / Seguiment d’obres i gestió…

Contractes de lloguer; Tramitació de fiances amb l’Incasol; Liquidació de taxes; Cobrament de rebuts; Liquidacions; Gestió d’incidències; Càlcul i repercussió al llogater de l

ADMINISTRACIÓ
DE PISOS

Contractes de lloguer / Tramitació de fiances amb l’Incasol / Liquidació de taxes…

VENDA I LLOGUER D’IMMOBLES; Àmplia cartera d’immobles en venda i lloguer; Acompanyem en tot el procés de la compra o l’arrendament; VENS O LLOGUES IMMOBLE? Ampli coneixement del mercat immobiliari a Barcelona; Publicitat en la Borsa de Lloguers del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i en els principals portals immobiliaris; Assessorem en aspectes jurídics, fiscals i econòmics; Anàlisi de solvència dels arrendataris

VENDA I LLOGUER D’IMMOBLES

Àmplia cartera d’immobles en venda i lloguer / Coneixement del mercat…

Declaració censal, altes i baixes a l’impost d’activitats econòmiques (IAE); Pagaments fraccionats a compte de l’impost de societats; Retencions a compte de l’IRPF i per arrendament d’immobles; Resums anuals; Impost de societats; Comptes anuals i informe de gestió; Estimacions comptables; Impost sobre la renda i patrimoni

FISCAL

Declaració censal, altes i baixes a l’impost / Pagaments fraccionats a compte…

Altes d’empreses a la Tresoreria Territorial de la SS., Altes i baixes a la Seguretat Social (Sistema RED), TC - 2 (Sistema RED), TC - 1, Contractes laborals, Nòmines, Informes d’accidents, Informes de baixa, Liquidacions, Acomiadaments, Incapacitat laboral, Autònoms, Empleats/des de la llar, Presentació d’altes i baixes IT, Retencions d’IRPF, Càlcul de costos salarials; Inspeccions de treball, ERE, Estrangeria

LABORAL

Altes d’empreses / Altes i baixes a la Seguretat Social / Contractes laborals…

Diaris; Comptes del major; Balanç de sumes i saldos; Balanç de situació; Amortitzacions; Compte de pèrdues i guanys; Confecció dels comptes anuals i informe de gestió; Registre de llibres; IVA; Llibre d’ingressos; Llibre de despeses; Llibre de béns d’inversió; PROFESSIONALS; Ingressos; Despeses; Inversions

COMPTABLE

Diaris / Comptes del major / Balanç de sumes i saldos / Balanç de situació…

MERCANTIL

Constitució de societats / Estatuts socials / Convocatòries de juntes…

Tramitació d’herències; Contractes; Reclamacions; Incapacitacions; Assessorament i consultes; Reclamació impagats; Accidents de circulació; Execucions Hipotecàries; Arrendaments Urbans (reclamacions de quantitat, desnonaments, etc.); Matrimonial (divorcis, capitulacions, divisió de cosa comú)

SERVEIS JURÍDICS

Tramitació d’herències / Contractes / Reclamacions / Incapacitacions…

Comunitats de Propietaris; Lloguers; Vida; Vehicle; Multiriscos; Accidents; Responsabilitat Civil; Protecció Jurídica; Riscos Industrials

AGÈNCIA D’ASSEGURANCES

Vida / Vehicle / Multiriscos / Accidents / Responsabilitat Civil…

emblema-01

GESTIONEM LA TEVA COMUNITAT

ADMINISTREM EL TEU PIS EN LLOGUER

VENDA I LLOGUER D’IMMOBLES

CONTACTA AMB NOSALTRES
Oficina tècnica d’assessorament i gestió – Administració de finques – Assessoria fiscal, laboral i comptable – Agència d’assegurances.
ASSESSORIA I FINQUES FUSTER, S.L.