Home 2019-10-01T05:34:35+00:00
Presentació anual del balanç d’ingressos i despeses a la comunitat (Junta Ordinària); Seguiment d’obres i gestió amb l’Administració d’ajudes i subvencions; Finançament sense interessos de les obres; Control de cobraments i pagaments; Atendre la conservació de la finca; Seguiment de sinistres amb la companyia d’assegurances; Assessorament legal; Atenció personalitzada a les nostres oficines

GESTIÓ DE
COMUNITATS

Presentació anual del balanç d’ingressos i despeses / Seguiment d’obres i gestió…

Contractes de lloguer; Tramitació de fiances amb l’Incasol; Liquidació de taxes; Cobrament de rebuts; Liquidacions; Gestió d’incidències; Càlcul i repercussió al llogater de l

ADMINISTRACIÓ
DE PISOS

Contractes de lloguer / Tramitació de fiances amb l’Incasol / Liquidació de taxes…

VENDA I LLOGUER D’IMMOBLES; Àmplia cartera d’immobles en venda i lloguer; Acompanyem en tot el procés de la compra o l’arrendament; VENS O LLOGUES IMMOBLE? Ampli coneixement del mercat immobiliari a Barcelona; Publicitat en la Borsa de Lloguers del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i en els principals portals immobiliaris; Assessorem en aspectes jurídics, fiscals i econòmics; Anàlisi de solvència dels arrendataris

VENDA I LLOGUER D’IMMOBLES

Àmplia cartera d’immobles en venda i lloguer / Coneixement del mercat…

Declaració censal, altes i baixes a l’impost d’activitats econòmiques (IAE); Pagaments fraccionats a compte de l’impost de societats; Retencions a compte de l’IRPF i per arrendament d’immobles; Resums anuals; Impost de societats; Comptes anuals i informe de gestió; Estimacions comptables; Impost sobre la renda i patrimoni

FISCAL

Declaració censal, altes i baixes a l’impost / Pagaments fraccionats a compte…

Altes d’empreses a la Tresoreria Territorial de la SS., Altes i baixes a la Seguretat Social (Sistema RED), TC - 2 (Sistema RED), TC - 1, Contractes laborals, Nòmines, Informes d’accidents, Informes de baixa, Liquidacions, Acomiadaments, Incapacitat laboral, Autònoms, Empleats/des de la llar, Presentació d’altes i baixes IT, Retencions d’IRPF, Càlcul de costos salarials; Inspeccions de treball, ERE, Estrangeria

LABORAL

Altes d’empreses / Altes i baixes a la Seguretat Social / Contractes laborals…

Diaris; Comptes del major; Balanç de sumes i saldos; Balanç de situació; Amortitzacions; Compte de pèrdues i guanys; Confecció dels comptes anuals i informe de gestió; Registre de llibres; IVA; Llibre d’ingressos; Llibre de despeses; Llibre de béns d’inversió; PROFESSIONALS; Ingressos; Despeses; Inversions

COMPTABLE

Diaris / Comptes del major / Balanç de sumes i saldos / Balanç de situació…

MERCANTIL

Constitució de societats / Estatuts socials / Convocatòries de juntes…

Tramitació d’herències; Contractes; Reclamacions; Incapacitacions; Assessorament i consultes; Reclamació impagats; Accidents de circulació; Execucions Hipotecàries; Arrendaments Urbans (reclamacions de quantitat, desnonaments, etc.); Matrimonial (divorcis, capitulacions, divisió de cosa comú)

SERVEIS JURÍDICS

Tramitació d’herències / Contractes / Reclamacions / Incapacitacions…

Comunitats de Propietaris; Lloguers; Vida; Vehicle; Multiriscos; Accidents; Responsabilitat Civil; Protecció Jurídica; Riscos Industrials

AGÈNCIA D’ASSEGURANCES

Vida / Vehicle / Multiriscos / Accidents / Responsabilitat Civil…

assessoria-fuster-114

VENDA I LLOGUER D’IMMOBLES

Àmplia cartera d’immobles en venda i lloguer

Oficina tècnica d’assessorament i gestió – Administració de finques – Assessoria fiscal, laboral i comptable – Agència d’assegurances.
ASSESSORIA I FINQUES FUSTER, S.L.