Avis legal i dades empresa 2019-10-01T05:34:35+00:00

Avis legal i dades empresa

Per donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

ASSESSORIA I FINQUES FUSTER, S.L.
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24602, Folio 56, Hoja B-77914, Incripción 4º
CIF: B-08769093
Domicilio Social: Avda. Meridiana, 382 Entlo. 5
08030 Barcelona
Teléfono: 93 311 72 61
Email: info@assessoriafuster.es

1. Condicions Generals d’Utilització del lloc web

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les «Condicions Generals») regulen l’ús per part de l’usuari de tots els serveis d’aquest lloc web (en endavant, «el Portal»), que la companyia Assessoria i Finques Fuster S.L. (en endavant, la «Companyia») posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La Companyia es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals, pel que recomanem a l’usuari que les llegeixi atentament cada vegada que visiti el nostre portal, per si han patit modificacions, que li seran aplicables.

Així mateix, alguns dels serveis oferts a través del Portal poden estar subjectes, a més de a les presents Condicions Generals, a les seves pròpies condicions particulars d’ús que, si s’escau li siguin aplicables.

En conseqüència, la mera navegació de l’usuari pel lloc web de la Companyia suposa la plena acceptació de les Condicions Generals, així com en el seu cas a les condicions particulars que amb la contractació de certs serveis li siguin aplicables.

2. Obligacions de l’usuari

Vostè com a usuari es compromet a fer un ús diligent del Portal amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions Generals, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables al servei contractat. L’ús que l’usuari realitzi dels serveis i continguts del Portal el realitzarà sota el seu risc i sota la seva responsabilitat.

Tota la informació que ens faciliti mitjançant la nostra pàgina web haurà de ser veraç i actualitzada. A aquests efectes, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels nostres serveis. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb les mateixes pugui causar a la Companyia o bé a tercers.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol dels materials i de les informacions contingudes en el Portal amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en aquestes Condicions, que resultin contraris als béns, drets i interessos de la Companyia, els seus membres i /o tercers, i respondrà davant els mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions.

3. Garanties i Responsabilitats

Disponibilitat, accés i funcionament del Portal. Sense perjudici dels drets legals de l’usuari del Portal i, si escau dels drets reconeguts als consumidors en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Companyia no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts. La Companyia, en la mesura del possible, avisarà prèviament a l’usuari de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. En conseqüència, la Companyia no serà responsable, sense perjudici dels límits legals aplicables, pels danys o perjudicis que es puguin atribuir a la falta de disponibilitat, accés o continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis o continguts, sempre que aquests danys o perjudicis no siguin conseqüència d’una activitat o omissió imputable a la Companyia.

Ús inadequat del Portal o incompliment de les Condicions. La Companyia no garanteix, ni pot responsabilitzar-se de qualsevol dany i / o perjudicis a l’usuari com a conseqüència de qualsevol problema tècnic experimentat per l’usuari, com ara qualsevol fallida informàtica, virus o anomalia tècnica en l’equip, servidors, sistema o programa informàtic i / o xarxa de l’usuari. Així mateix, la Companyia no assumeix cap responsabilitat amb relació a qualsevol dany que l’usuari o un tercer pateixi com a conseqüència d’un ús inadequat del Portal per part de l’esmentat usuari, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, l’ incompliment pel mateix de les presents Condicions Generals.

Continguts i serveis de tercers. El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés per l’usuari a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i tot i que la Companyia realitza els seus millors esforços per a oferir-li la informació del Portal de forma precisa i actualitzada, la Companyia no té cap titularitat sobre els llocs web de tercers i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen. En conseqüència, la Companyia no pot garantir, ni es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar degut a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions en les informacions i / o serveis proporcionats pel titular dels béns immobles i / o qualsevol tercer.

La Companyia assumeix el deure de suprimir del Portal, el més aviat possible, l’accés a les informacions, continguts o serveis dels quals tingui coneixement efectiu que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’usuari. Així mateix, en cas que l’usuari tingui coneixement que els referits dispositius d’enllaç remeten a llocs web amb continguts o serveis il·lícits, erronis, falsos, nocius o perjudicials per a l’usuari o un tercer, podrà en qualsevol moment contactar amb la Companyia, a través dels mitjans indicats en aquestes Condicions, a l’efecte que la Companyia actuï amb la màxima diligència i, si escau elimini l’accés al contingut denunciat.

Drets d’informació al consumidor. Tota la documentació i informacions incloses al Portal referents als diferents béns immobles es faciliten a instàncies dels titulars d’aquests immobles, sent aquesta documentació i informacions merament orientatives, sense constituir, en cap cas, document i / o oferta contractual. Així mateix, de conformitat amb la normativa estatal, autonòmica i / o local reguladora dels deures d’informació al consumidor en supòsits d’oferta, promoció i / o publicitat per a la venda o arrendament d’habitatges, la Companyia posarà a disposició de qualsevol interessat tota la documentació i informacions exigibles relatives als béns immobles, que han estat facilitades pels titulars d’aquests immobles.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, noms, logos, marques, dissenys, textos, software, imatges i / o bases de dades incloses o accessibles a través del Portal, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de la Companyia o de tercers llicenciants titulars dels mateixos. En cap cas l’accés al lloc web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública (en qualsevol de les seves modalitats) sobre els continguts i / o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de la Companyia o del tercer titular dels drets, excepte en els supòsits expressament previstos en la legislació aplicable i d’acord amb els principis de la bona fe.

5. Protecció de dades de caràcter personal

Amb caràcter general, l’accés al nostre lloc web no exigeix el seu registre com a usuari, de manera que vostè podrà visitar el nostre lloc web de forma anònima. No obstant això, certes funcionalitats poden estar subjectes a la complimentació del previ registre d’Usuari, que portarà incorporada, al seu torn, la corresponent llegenda informativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques al que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, la Companyia li informa que totes les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de Assessoria i Finques Fuster, S.L. amb la finalitat de gestionar la relació amb l’usuari i, si escau, remetre-li comunicacions comercials sobre els serveis i novetats oferts per la Companyia. El tractament de les dades per la Companyia es realitzarà en tot moment en ple compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació. En qualsevol cas, l’usuari pot exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació mitjançant escrit adjuntant còpia del seu DNI, dirigit a l’adreça postal del titular de la pàgina web o mitjançant aquest correu electrònic.

6. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola, sense perjudici de qualsevol altra llei que al consumidor li pugui ser legalment aplicable i de conformitat amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la pàgina web, llevat que es tracti de consumidors, en aquest cas les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.